عـــالم از ناله عشــــاق مبـــادا خالی

مطرب عشــق عجب سـاز و نوایی دارد

نقش هـر نغمه که زد راه به جایی دارد


عـــالم از ناله عشــــاق مبـــادا خالی

که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد🌸

.

.

.

t.me/meti_moti

/ 3 نظر / 114 بازدید