کوروش کـــــبیر

در زمان کوروش کـــــبیر زنــــــــی به نام

پـــانته ا

زیباترین زن جـــــهان بود.

او همسر یکی از سرداران اشوری

بود.

در جنگ . پانته ا اسیر میشود وبه

کوروش

مشتاقانه خبر می اورند که زیباترین زن جهان  اسیر ماست ومیخواهیم او را به شما تقدیم نماییم.

کوروش کــــــــــبیر

 پاسخ داد او را به انجانیاورید شاید با دیدن او نتوانم اراده ام را نگه دارم

او را به نزد شوهرش برده و دستش را در دست

شوهرش قرار دهید

شوهر این زن در دیدن بزرگواری و سخاوت کوروش کبیر شیفته او میشود وبا لشکریان

تحت فرماندهیش به خدمت کوروش میرسد و

به او میگوید تا اخرین قطر خونم در راه تو میجنگم ای

کوروش کبیر بر مردم حکومت نمیکرد او بر دلها

حکومت میکرد او سلطان قلبها نام داشت   پــــــــــــدر

ایران..........

کوروش کبیر دستور داد برای سا ختمان  قصر پله هایی بسازند که ارتفاع هر پله بیشتر از یک

وجــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــباشـــــــــــــــد

ملازمان از وی پرسیدند  چرا در حالیکه

میتواند پله های کمتر و با ارتفاع بلد تر بسازد این

همه پله  با این ارتفاع کم میســـــــــازد

کوروش گفت :

زنـــــــــــــان دربار ما از این پله ها عبور خواهند کرد

در شان زن ایـــــرانی نیست پا یش را بیشتر

از یک وجب بالا برد

تــــــــــــاریخ هرودوت

/ 0 نظر / 68 بازدید